Slovenská asociácia chovateľov haflingov

Slovenská asociácia chovateľov haflingov (SAHH) vznikla 12. novembra 1993 podľa vzoru zahraničných asociácií. Do konca roka 1993 mala prvých 8 členov, z toho bol len jeden chovateľ haflingov.

V roku 1994 stúpla členská základňa na 29 členov a v tomto čase boli medzi nimi už traja chovatelia týchto koní. Bol to najproduktívnejší rok s prílivom nových členov, spolupráca medzi členmi a vedením asociácie bola veľmi dobrá. V roku 1995 došlo k najvýznamnejšej udalosti počas trvania SAHH – SAHH bola prijatá za člena do Svetovej federácie chovateľov haflingov (WHV) v Tirolsku.

Nasledujúce roky boli stagnujúce až do roku 2001, kedy sa obnovila členská základňa najmä z radov chovateľov pod novým vedením a asociácia začala úzko spolupracovať aj so Zväzom chovateľom koní na Slovensku, nakoľko od roku 1998 prešla centrálna evidencia koní na Slovensku, a tým aj evidencia koní plemena hafling, pod Štátny žrebčín Topoľčianky. V tom istom roku Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo znenie Štatútu plemennej knihy pre plemeno hafling a udelilo oprávnenie k zriadeniu a vedeniu plemennej knihy plemena hafling, ktoré prešlo pod kompetenciu Zväzu chovateľov koní na Slovensku. Ďalším významným míľnikom bol rok 2003, kedy sa v Ebbse 29. septembra konalo  prvé zasadnutie krajín EÚ pre plemeno hafling, na ktorom bolo Slovensko schválené do predstavenstva EÚ pre toto plemeno. Zároveň sa od roku 2003 hodnotenie a zápis mladých kobýl do plemennej knihy začalo realizovať výlučne formou centrálneho zvodu, čo výraznou mierou dopomohlo k skvalitneniu chovu haflingov na Slovensku. Členovia SAHH sa aktívne zúčastňovali aj zahraničných akcií. V marci 2003 sa niektorí zúčastnili hodnotenia trojročných haflingských kobýl v Tirolsku, v septembri boli prítomní pri hodnotení plemenných žrebcov v Maďarsku. Každoročne sa zúčastňovali i vyvrcholenia chovateľskej sezóny, ktorým je aukcia žriebät – kobyliek, ktorá sa koná vždy posledný víkend v septembri. V roku 2005 sa po prvý krát „slovenské“ haflingy prezentovali aj svetovej verejnosti, keď sa zúčastnili Svetovej výstavy haflingov, ktorá sa koná raz za 5 rokov v žrebčíne v tirolskom Ebbse.

Od roku 2004 nastal opäť mierny útlm v činnosti SAHH a to až do začiatku roku 2008, kedy sa opäť obnovila členská základňa, zmenili sa Stanovy SAHH a haflingy dostali možnosť predstaviť sa pred odbornou i laickou verejnosťou ako všestranne využiteľný kôň v rámci Medzinárodnej výstavy koní v Trenčíne. V roku 2008 oslávila SAHH už 15. výročie svojej existencie.