História chovu

V súčasnosti je na Slovensku 88 plemenných kobýl a 9 plemenných žrebcov, ktorí sú zástupcami štyroch krvných línií:

N – Coombe Wood Niko, Nexo, Nugát, Ninjo
ST –Stasos
A – Allegro, Ahnherr
M – Mozart
W – Wildprinz

V roku 1998 bol vypracovaný Štatút plemennej knihy plemena hafling podľa tirolských kritérií a Zväz chovateľov koní na Slovensku – Družstvo získal povolenie na vedenie plemennej knihy a trvalé označovanie koní v spolupráci so Slovenskou asociáciou chovateľov haflingov.

Vzhľadom k tejto skutočnosti sa v decembri 1998 počas týždennej cesty po Slovensku označili a popísali kone plemena hafling dovezené a odchované na Slovensku od roku 1990, a to výpalom oblastným pre Slovensko – SHK na ľavom pleci. Žriebätám sa vypaľuje v pravom sedle výpal poradového (matričného) čísla (trojčíslia), pod ktorým je žriebä zapísané v danom roku v matrike centrálnej evidencie koní a pod ním posledné dvojčíslie roku, v ktorom sa žriebä narodilo. Zaradeným čistokrvným kobylám a žrebcom pri zápise do plemennej knihy sa do roku 2001 vypaľovalo základné číslo – štvorčíslie – na ľavej strane krku a na ľavé stehno výpal v tvare plesnivca s písmenom H v strede, čo je oficiálny aj pre Slovensko povolený výpal pre plemeno hafling Svetovou federáciou chovateľov haflingov so sídlom v Ebbse.  Od roku 2001 sa výpal základného čísla na krk už nepoužíva a plemenným kobylám a žrebcom sa vypaľuje len plesnivec s písmenom H v strede na ľavé stehno.