Kurz hodnotiteľov koní plemena hafling

Vzhľadom na dlhšie pretrvávajúci nedostatok fundovaných posudzovateľov a nejednotné hodnotenie koní plemena hafling prišiel Zväz chovateľov koní na Slovensku ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením plemennej knihy koní tohto plemena v spolupráci so Slovenskou asociáciou chovateľov haflingov s iniciatívou zorganizovať špecializovaný kurz pre hodnotiteľov koní tohto plemena, aby v budúcnosti nedochádzalo k nezrovnalostiam pri posudzovaní haflingov a aby posudzovanie a výsledné hodnotenie našich koní bolo porovnateľné s hodnotením koní v zahraničí a to nielen pri ich zaraďovaní do chovu a plemenitby, ale aj pri ich účasti na výstavách a iných chovateľských prehliadkach koní.

Termín konania kurzu bol stanovený na 16. 10. 2009 v priestoroch jazdeckého areálu SPU v Nitre. Záujem zo strany chovateľov a priaznivcov haflingov bol uspokojivý, k čomu nepochybne prispel aj fakt, že hlavným školiteľom bol uznávaný rakúsky posudzovateľ, obchodný manažér ZAP Dipl. Ing. Dr. Leopold Erasimus, ktorý sa vo svojej prednáške venoval konkrétnym metódam hodnotenia a posudzovania haflingov, štandardu plemena, požiadavkám kladeným na hodnotiteľa, chybám pri hodnotení koní a pod. Okrem neho Ing. Chrastina, PhD. oboznámil účastníkov kurzu so zákonnými normami v chove HZ s dôrazom predovšetkým na chov koní, Mgr. Jakabová, PhD. priblížila zúčastneným metódy zisťovania a overovania pôvodov koní prostredníctvom analýzy DNA a Ing. Grácz aktuálne referoval o stavoch haflinga a situácii v chove koní tohto plemena na Slovensku a v EÚ. V popoludňajších hodinách pokračovalo školenie praktickou časťou, v ktorej mali všetci účastníci kurzu možnosť overiť si v praxi nadobudnuté vedomosti z predpoludnia pri posudzovaní predvedeného žrebca, chovnej kobyly a žriebäťa pod matkou a predovšetkým skonfrontovať svoje hodnotenie s hodnotením Dr. Erasimusa.

Aktívna účasť záujemcov a predovšetkým pozitívne ohlasy z radov účastníkov kurzu svedčia o tom, že zorganizovanie takéhoto kurzu bolo nepochybne tým správnym krokom. Od budúceho roku tak začnú na Slovensku pôsobiť noví hodnotitelia koní pre plemeno hafling, čo by malo prispieť k ďalšiemu skvalitneniu slovenského chovu a postupnému priblíženiu aj u nás dochovaných koní svetovému štandardu.